Infinite Gentleman Night

39 tekstów – auto­rem jest In­fi­nite Gen­tle­man Night.

Jesteś nie tylko snem ...ღ

W moich objęciach ciało Twoje
Ta­kie drżące i od­da­ne ,
Bo wczo­raj­szych słów pieszczotą
Wciąż jeszcze rozgrzane.

Na­miętnością zmysłów znów Cię podrażniłem
Swój każdy od­dech na To­bie zostawiłem,
Po ciele jak po ma­pie war­ga­mi wciąż błądziłem
Do roz­koszy niespotykanej [...] — czytaj całość

erotyk • 14 października 2018, 17:54

Moje niebo,w Twoich oczach ღ

Mo­je niebo ma już zaw­sze ko­lor oczu Twoich...
zielo­ne-gdy myśla­mi wy­biegasz szu­kając czułości moich,
bez­kres­ne­go błęki­tu oceanu-gdy wy­pełnia Cię nadzieja,
niesa­mowi­tej czer­wieni-gdy nad­chodzą chwi­le spełnienia,
bez­kres­nej pur­pu­ry-gdy zbliżasz się do mnie
wy­pełniona po brze­gi bez­gra­niczną do mnie [...] — czytaj całość

wiersz • 25 sierpnia 2018, 11:24

Sercem mnie pisz...

Za­bierz już na zawsze
mo­je smut­ki ze zmęczo­nej twarzy
po­każ jak to jest,gdy się żyje przy Tobie,
a nie tyl­ko wciąż o tym marzy...
Pozwól mi za­pom­nieć czym jest ból i osamotnienie
po­całun­ka­mi osusz z oczu słone [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 czerwca 2018, 07:11

Odcienie namiętności II

Na­miętny­mi po­całun­ka­mi nak­reślę na Twoim ciele
mapę swoich dotąd nie spełnionych pragnień,
czułym szep­tem okażę Ci swoją wyjątkową miłość
drżącym do­tykiem prze­niosę w świat tyl­ko moich marzeń.

Prze­suwając po­woli opuszka­mi palców po Twej skórze
za­biorę nas niczym [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 2 fiszki • 17 czerwca 2018, 07:10

W oczach UkochanejღJa...

Nie ma dla mnie nic cenniejszego
i piękniej­sze­go na świecie
niż spoj­rzeć z blis­ka głęboko
w oczy ukocha­nej kobiecie.
Zo­baczyć tam swo­je odbicie
w wyjątko­wym miłos­nym blasku,
każde­go dnia za­raz po przebudzeniu,
gdy ro­sa pajęczyną zieleń ścieli o brzasku.
Gdy każde­go dnia na dzień dobry
ust jej słod­kich po­woli smakuję,
za­tapiając się moc­no w ciepłych ramionach
na­miętnej czułości kosztuję .

De­dyko­wane R ღ
Ra­fał S.
~ I ภ ғ ĭ ภ ĭ т ε ~
01.06.2018 

wiersz • 3 czerwca 2018, 17:21

Szepty malowane uczuciami ღ

Znów ciem­na noc,a ja nie pot­ra­fię zasnąć bez Ciebie
myśli me za­gubione nie mogę w tej ciszy od­na­leźć sam siebie
więc bądź bar­dzo blis­ko i przy­tul mnie dziś szczel­nie ramionami
muśnij de­likat­nie spoj­rze­niem ni­by sennymi [...] — czytaj całość

erotyk • 3 czerwca 2018, 17:18

Między słowami ...Jesteś ...

Myśla­mi do­tykam tych chwil by­cia razem
szep­tem niewy­powie­dzianych słów Twe imię wołając
tak bar­dzo chciałbym wte­dy sięgnąć z Tobą marzeń
budzić Cię o świ­cie,od­dychać Tobą w so­bie zamykając.

Czułość wy­pełnia całe źrenice
prze­nika ni­by blask księżyca w [...] — czytaj całość

erotyk • 3 czerwca 2018, 17:16

Oczy mówią...miłość...

Chciałbym już na zaw­sze oddać
swo­je życie w Two­je czułe ręce,
ale nie wiem czy pot­ra­fię znów pokochać
ot­wierając przed Tobą zra­nione serce.
Gdzieś na krańcach zmęczo­nej duszy
uczu­cia me wciąż bar­dzo skłębione
zaopiekuj się mną,spróbuj je zrozumieć
choć [...] — czytaj całość

wiersz • 31 maja 2018, 09:27

I Komunia...

Dziś w dniu Two­jego wiel­kiego Święta,
gdyś pełen obaw i onieśmielenia
mój dro­gi i kocha­ny Synku
mam dla Ciebie naj­serdeczniej­sze życzenia.

Niech Two­je ser­duszko pełne niewinności
spra­wi że Bóg na zaw­sze w nim zagości,
zdrówka ,szczęścia na każdy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 maja 2018, 16:17

Ukoi dotykiem zmysły ღ

Gdy smu­tek ogar­nia mą zmęczoną duszę,wys­ta­wiam swą twarz
do zachmurzo­nego nieba pełne­go przeszłości cieni,
czu­je jak chłod­ne krop­le studzą og­romny ból
zmar­szczka­mi spływają smut­ki w głąb od­wie­cznej ziemi.

Zmy­wając po­woli z mej zmęczo­nej twarzy resztki cierpienia
upadłem,by [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 1 fiszkę • 14 maja 2018, 18:50
Infinite Gentleman Night

TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA . Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

14 października 2018, 17:54Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Jesteś nie tyl­ko snem [...]

25 sierpnia 2018, 11:24Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Moje niebo,w Twoich oczachღ

17 czerwca 2018, 07:11Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Sercem mnie pisz...  

17 czerwca 2018, 07:10Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Odcienie na­miętności II 

3 czerwca 2018, 17:21Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st W oczach Ukocha­nejღJa...  

3 czerwca 2018, 17:18Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Szepty ma­lowa­ne uczu­ciami ღ 

3 czerwca 2018, 17:16Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Między słowa­mi ...Jes­teś ...  

31 maja 2018, 09:27Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Oczy mówią...miłość...  

31 maja 2018, 09:21Infinite Gen­tle­man Night sko­men­to­wał tek­st I Ko­munia...  

29 maja 2018, 04:57giulietka sko­men­to­wał tek­st I Ko­munia...