Infinite Gentleman Night

20 tekstów – auto­rem jest In­fi­nite Gen­tle­man Night.

Los dał mi Ciebie

Przy To­bie mój świat dźwi­ga się z po­piołów...
Los dał mi Ciebie i wtar­gnęłaś już całkiem w mo­je życie,
a ja marzyłem od lat o To­bie kochając Cię bar­dzo skry­cie,
Wcześniej zamknąłem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 stycznia 2018, 12:12

☆Samotność ... jak gość nieproszony ☆

Każde­go dnia skry­wam swój ból sa­mot­ności,
Za nieod­gadnioną maską ciem­ności ...
Za­pytaj mo­jej duszy jak to jest bać się szczęścia,
Od­po­wie Ci mo­je ser­ce jak bo­li sa­mot­ność nieis­tnienia ...
Wciąż uciekam nie oglądając [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 stycznia 2018, 12:03

Dedykacja dla Wyjątkowych Osób ღ

Dziś pragnę Wam podzięko­wać sercem
Moi kocha­ni Rodzice
za wyjątko­wy dar na­rodze­nia ,
szczęśli­we w dzieciństwie chwi­le .
Za prze­kaza­ne mi przez Was
naj­lep­sze wartości
nau­czy­liście szczerości,szacunku
i dla błędów in­nych wyrozumiałości.
Dziękuję za dob­roć serca
i ciągłe wspar­cie moi Rodzice
to dzięki Wam jes­tem wrażliwy
i ce­nię so­bie bar­dzo życie .
Obyście sa­mi w zdrowiu
i pełni do siebie miłości,
szli raźno w przyszłość
ku Waszej "je­sieni",pełni czułości.

Rafał
~ I ภ ғ ĭ ภ ĭ т ε ~
06.01.2018 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 6 stycznia 2018, 18:36

Zbyt wrażliwa by żyć ...

Daw­no te­mu zab­ra­no mi Ciebie na­wet nie py­tając o zgodę,
zos­ta­wiłaś mnie sa­mego z naszy­mi
wspólny­mi marze­niami na przyszłość...
z marze­niami na nasz skrom­ny dom,
ale za to dom po brze­gi wy­pełniony miłością .
Miałem wtedy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 stycznia 2018, 18:15

Moje szczęście przy Tobie

Przeszedłem kręty­mi ścieżka­mi życia og­romnie wiele,
me ser­ce głębo­ko po­ranione,ale wciąż pot­ra­fi być szczere.
Nies­po­koj­ne myśli płynące z głębi zmęczo­nej duszy,
co­raz mniej rzeczy jed­nak je dziś już poruszy.
Mam jeszcze na po­liczkach nie obes­chłe ślady [...] — czytaj całość

wiersz • 1 stycznia 2018, 17:00

...Tak więc Mo­ja Dro­ga,bar­dzo przep­raszam jeśli Cię ja­koś słowem ura­ziłem
w ja­kiś nieświado­my sposób niepokój do Two­jego życia wprowadziłem
uwierz mi że nie było to moim za­mie­rze­niem i nie chciałem te­go uczy­nić,
a je­dynie pier­wsze kro­ki ku naszej bliższej zna­jomości poczy­nić :) 

Rafał
~ I ภ ғ ĭ ภ ĭ т ε ~
01.01.2018 

myśl • 1 stycznia 2018, 16:57

Prze­myśle­nia cd...
Może to co cza­sami na­piszę jest wy­pełnione smut­kiem i bólem ,to jed­nak po­zory mo­je słowa są kiero­wane raczej prze­myśle­niami spo­wodo­wany­mi pow­ra­cającą do mnie co ja­kiś czas przeszłością ...to ta­ka mo­ja mała [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 grudnia 2017, 18:24

Samotność duszy...

Wciąż się zas­ta­nawiam co ro­bię pośród niektórych ludzi,
którzy w codzien­nej go­nit­wie za ma­terial­ny­mi rzeczami
nie mając w so­bie ciepła zat­ra­cili wyjątko­wość tam­tych chwil,
gdzieś się po­gubi­li i nie żyją już swoimi marzeniami.

Od­su­wając się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 28 grudnia 2017, 18:43

Okruchy życia.

Od­chodząc za­bierają coś ,cze­go nig­dy nie odzys­ka­my ....
naj­piękniej­sze ok­ruchy nasze­go życia. ...

Cze­mu prze­ważnie muszą od­chodzić Ci
na których obec­ności w naszym życiu za­leży nam naj­bar­dziej ?
Za­bierając ze sobą część nas sa­mych ,
każdy z [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 grudnia 2017, 17:42

Tyl­ko od nas sa­mych za­leży jaką podążymy w przyszłości drogą ,
czy wy­bie­rze­my tą właściwą ,czy spad­niemy w prze­paść srogą .
Ja wyb­rałem tą z da­la od nieżyczli­wych mi ludzi,
a jeśli ktoś myśli inaczej to strasznie się tym łudzi.


Ra­fał
~ I ภ ғ ĭ ภ ĭ т ε ~
26.12.2017 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 grudnia 2017, 20:39
Infinite Gentleman Night

TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA . Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

14 stycznia 2018, 12:46piórem2 sko­men­to­wał tek­st ☆Samotność ... jak gość [...]

14 stycznia 2018, 12:12Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Los dał mi Ciebie

14 stycznia 2018, 12:03Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st ☆Samotność ... jak gość [...]

7 stycznia 2018, 10:10Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Zbyt wrażli­wa by żyć [...]

6 stycznia 2018, 19:10Infinite Gen­tle­man Night sko­men­to­wał tek­st Zbyt wrażli­wa by żyć [...]

6 stycznia 2018, 18:36Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Dedykacja dla Wyjątko­wych Osób [...]

6 stycznia 2018, 10:19Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Zbyt wrażli­wa by żyć [...]

5 stycznia 2018, 18:15Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Zbyt wrażli­wa by żyć [...]

1 stycznia 2018, 17:00Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Moje szczęście przy To­bie

1 stycznia 2018, 16:57Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st ...Tak więc Mo­ja Dro­ga,bar­dzo [...]