Infinite Gentleman Night

29 tekstów – auto­rem jest In­fi­nite Gen­tle­man Night.

Melodia serc ღ

Na­daj naszym ser­com od­po­wied­nich czułych rytmów ton
zaufaj mi wkładając czu­le w moją,swoją de­likatną dłoń,
pod­daj się ma­gii moich dłoni sunących po Twoim ciele
wyg­ry­wających so­naty miłos­ne dla Ciebie mój Aniele.
Przy­tul się do mnie mocno [...] — czytaj całość

wiersz • 18 marca 2018, 10:27

Nadzieja...dla"NICH"

Prze­mie­rzam przez życie
po­między dwo­ma światami,
zmęczo­ny zgiełkiem dni,
szu­kając myśli uko­jenia nocami.
Kim jestem?
te­go tak na prawdę nikt nie wie...
sta­ram się być lepszym,
na co dzień wzbo­gacam siebie.
Na pew­no zbyt wrażliwy,
z ser­cem na dłoni i otwarty,
niezrozumiały [...] — czytaj całość

wiersz • 18 marca 2018, 10:26

Na skrzydałach miłości...

Nie mogę rzu­cić świata do Twych stóp,
bo to w Bos­kiej ,nie w mo­jej mo­cy ,
Ale mogę spra­wić by szczęściem
wciąż błyszczały przy mnie Twe oczy .
Mogę Ci szczerze obiecać wspar­cie gdy będzie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 17 lutego 2018, 18:13

Dałaś nadzieję

Po­now­nie obudziłaś we mnie wszys­tkie
za­pom­niane uczu­cia i prag­nienia ....
które ja­kiś czas te­mu "ktoś" sta­rał się za wszelką cenę
zam­knąć w szka­tule (nie)istnienia....

De­dyko­wane ღ

Rafał
~ I ภ ғ ĭ ภ ĭ т ε ~
25.10.2016 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 lutego 2018, 19:54

Piękne jest nie tyl­ko to co wi­dać na zewnątrz. ...
naj­piękniej­sze rzeczy można zna­leźć w każdym z nas ...
wrażli­we ser­ce ,wyjątkową duszę i naj­piękniej­sze uczu­cia
ja­kimi pot­ra­fimy ob­darzyć drugą kochaną przez nas osobę. ..

Rafał
~ I ภ ғ ĭ ภ ĭ т ε ~
18.10.2016 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 lutego 2018, 19:47

Ból przeszłości...

Wczo­raj znów przeszłaś obok mnie jak zwyk­le w os­tatnim czasie
bez żad­ne­go słowa z głową od­wróconą w drugą stronę
i pus­tym wzro­kiem spuszczo­nym na dół ....
pra­wie otarłaś się o mnie , myślałaś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 lutego 2018, 19:45

Nie przepraszaj...

Następnym ra­zem nie przep­raszaj mnie proszę,
bo nie pot­rzeb­ne mi Two­je słowa,które nie mają ciepła .
Jeśli mnie kochasz choć w połowie tak jak ja Ciebie ,
wiem że nie zra­niłaś mnie ce­lowo .
Po prostu [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 3 lutego 2018, 19:41

Zgnębiona Dusza

Spójrz jak można zgnębić duszę dru­giego człowieka...dop­ro­wadzając go na kres krętej dro­gi z której nie chce już zawrócić.
Kiedyś swoją nie-miłością,której sa­ma nie miałaś wys­tar­czająco dużo ,nie-zro­zumieniem,bo za­pat­rzo­na jes­teś tyl­ko w siebie i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 3 lutego 2018, 19:38

Miłością Jesteś ... Ty ღ

Tyl­ko Ty swoją czułością ga­sisz niepokój moich myśli i duszy ...
Twój miłos­ny szept naj­trwal­szy lód na mym ser­cu po­woli kruszy,
Wciąż nie pot­ra­fię za­pom­nieć sma­ku ma­lino­wych ust Twoich
na­miętnie kosztujących spragnionych [...] — czytaj całość

erotyk • 28 stycznia 2018, 08:22

Los dał mi Ciebie

Przy To­bie mój świat dźwi­ga się z po­piołów...
Los dał mi Ciebie i wtar­gnęłaś już całkiem w mo­je życie,
a ja marzyłem od lat o To­bie kochając Cię bar­dzo skry­cie,
Wcześniej zamknąłem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 stycznia 2018, 12:12
Infinite Gentleman Night

TEKSTY zamieszczane na tej stronie SĄ MOJEGO AUTORSTWA . Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich ZABRONIONE.!!! Naruszenie praw autorskich podlega karze przewidzianej w kodeksie karnym oraz dzienniku ustaw. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku z późniejszymi zmianami. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ! ...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność

18 marca 2018, 10:27Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Melodia serc ღ 

18 marca 2018, 10:26Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Nadzieja...dlaNICH

3 marca 2018, 15:56Infinite Gen­tle­man Night sko­men­to­wał tek­st Na skrzy­dałach miłości...  

17 lutego 2018, 22:44RozaR sko­men­to­wał tek­st Na skrzy­dałach miłości...  

17 lutego 2018, 18:13Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Na skrzy­dałach miłości...  

17 lutego 2018, 18:11Infinite Gen­tle­man Night sko­men­to­wał tek­st Piękne jest nie tyl­ko [...]

5 lutego 2018, 13:04carolyna sko­men­to­wał tek­st Piękne jest nie tyl­ko [...]

3 lutego 2018, 19:54Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Dałaś nadzieję

3 lutego 2018, 19:47Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Piękne jest nie tyl­ko [...]

3 lutego 2018, 19:45Infinite Gen­tle­man Night do­dał no­wy tek­st Ból przeszłości...